Maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020

Maturitní zkoušky PODZIM 2020 se budou konat v úterý 1. 9. 2020. - viz rozpis
Zkušební místnost: učebna EVH (estetické výchovy hudební)
Zahájení: 11:00 hod.
Prosíme všechny žáky, kteří budou zkoušku v tomto termínu skládat, o dodržení času zahájení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuálně!
Nově vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu.
Vložena příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijníího oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (do všech studijních oborů).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče - § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá poštou ani e-mailem.
Zveřejněním seznamu je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nebyli přijati.
Těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou, popř. datovou schránkou.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů
, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Pro uchazeče ve čtyřletém studijním oboru je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. 6. 2020, pro uchazeče v oboru šestiletém  a osmiletém je termín odevzdání do 24. 6. 2020.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Jednotná přijímací zkouška - rozdělení uchazečů do učeben

Rozdělení uchazečů do učeben
V přílohách najdete rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben.
Zkontrolujte si, prosím, v jaké učebně konáte testy přijímací zkoušky.
Abychom byli schopni dodržet hygienická opatření, došlo k přesunu některých uchazečů do jiné učebny než je uvedeno na pozvánce k JPZ.
(rozdělení uchazečů do učeben bylo zadáváno ještě před vznikem koronavirové pandemie, kdy byl počet uchazečů v jedné učebně stanoven na 17, v rámci dodržení hygienických opatření musel být počet snížen na 15)
Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Každý uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení.
V případě, že uchazeč nebude mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení, nebude moci konat přijímací zkoušku.
 
Umístění učeben pro JPZ - 4leté gymnázium 8.6.2020
Umístění učeben pro JPZ - 6leté a 8leté 9.6.2020

Potvrzení zájmu o studium - odevzdání zápisového lístku

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod registračním (evidenčním či anonymním) číslem, budou zveřejněny pro studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (4leté) v úterý 16. června 2020, pro studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium (6leté), resp. 79-41-K/81 Gymnázium (8leté), pak ve středu 17. června 2020 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené.
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle uchazečům, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, poučení o možnosti vydání nového rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů
, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Pro uchazeče ve čtyřletém studijním oboru je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. 6. 2020, pro uchazeče v oboru šestiletém  a osmiletém je termín odevzdání do 24. 6. 2020.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) - informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje  zde
Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Podání žádosti o nové rozhodnutí