Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - "ve zkratce"

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2024 – 20. 2. 2024

Možnosti podání přihlášky:
  • elektronicky (Digitální přihlašovací systém – DIPSY – přes identitu občana - odkaz: DIPSY)
  • výpisem (vytištěný v DIPSY, v listinné podobě předat na každou SŠ bez příloh)
  • tiskopisem (s přílohami na každou SŠ samostatně)
Uchazeč může podat přihlášku až do 3 studijních oborů.
K přihlášce stačí doložit potvrzené kopie příloh (potvrzení základní školou - razítko a podpis odpovědné osoby, popř. organizátorem potvrzená výsledková listina).
Přihlašovací elektronický systém DIPSY vytvoří každému uchazeči jedinečné registrační číslo.
Uchazeči, který podal přihlášku výpisem nebo na tiskopisu, bude ředitelem školy zaslána pozvánka ke konání JPZ. V případě elektronického podání přihlášky obdrží uchazeč elektronickou pozvánku.

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky 1. kola JPZ budou zveřejněny 15. 5. 2024.
Výsledky JPZ budou zveřejněny v systému DIPSY, na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka).

Nahlížení do spisu
Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.
Nahlížení do spisu je možné v pátek 10. 5. 2024 od 8:00 hod. do 10:00 hod., v pondělí 13. 5. 2024 od 12:00 hod. do 14:00 hod. a v úterý 14. 5. 2024 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se neposílá, zveřejněním výsledků se považuje rozhodnutí za oznámené.
Uchazeči budou prostřednictvím DIPSY přiřazeni na SŠ.

Zápisový lístek
Zápisový lístek se NEODEVZDÁVÁ!

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Odvolat se lze pouze např. na procesní pochybení v průběhu přijímacího řízení.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je bezpředmětné.

Vzdání se práva na přijetí
Pokud nechce uchazeč nastoupit do školy, na kterou byl přijat, může se vzdát práva na přijetí (to neznamená přijetí do další školy v pořadí!).
Chce-li se uchazeč hlásit do dalšího kola, musí vzdání se práva na přijetí doručit na SŠ nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem pro podání přihlášky.
Vzdání se práva na přijetí se vždy podá osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

2. kolo přijímacího řízení
V případě, že ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria přijímacího řízení pro toto kolo do 20. 5. 2024.
Termín podání přihlášky pro 2. kolo je do 24. 5. 2024.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 21. 6. 2024.
Pro 2. kolo přijímacího řízení platí stejná pravidla jako pro 1. kolo, pouze se nekoná (ale povinně zohledňuje!) Jednotná přijímací zkouška.
Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru nebo se vzdal práva na přijetí.

Případné 3., resp. další, kolo přijímacího řízení (bude-li vyhlášeno)
Přihlášky se podávají pouze tiskopisem.
Již se povinně nezohledňuje výsledek Jednotné přijímací zkoušky.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zasláno prostřednictvím ředitelky školy listinnou formou.
Do 3 pracovních dnů od doručení je možné podat odvolání.
Vzdát se práva na přijetí je možné do 3 pracovních dnů tam, kde uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat se.