Historie

Úvod

Gymnázium Písek je škola s více než dvě stě let starou tradicí. Otevřeno bylo 9. listopadu 1778 přeložením gymnázia klatovského do Písku, sídla tehdejšího krajského hejtmana, který byl ze zákona též jeho ředitelem. Písečtí dominikáni se stali nástupci části klatovských profesorů - jezuitů. Vyučujíce na gymnáziu zbavili vládu podstatné části výdajů, protože byli zaopatřeni v místním klášteře. Městu bylo uloženo hradit náklady s ubytováním profesorů a zajistit školní třídy v domech, dokud nebude získána školní budova. První školní budovou byl měšťanský dům na Malém náměstí, pocházející z 16. století. Když bylo gymnázium nuceno pro zchátralost budovu opustit, byla přislíbena stavba nové budovy a gymnázium bylo prozatímně umístěno do obecního domu č. 1 na Velkém náměstí. Tam sídlilo od roku 1850 do r. 1877. Nová budova byla dokončena až v jubilejním roce stého výročí existence školy. Nařízením ONV muselo však gymnázium tuto budovu v roce 1954 odevzdat učňovské a zvláštní škole a přesídlilo do budovy bývalé reálky, Komenského ul. č. 20, kde sídlí dodnes. Tehdy ztratilo také název gymnázium a stalo se jedenáctiletou střední školou, později dvanáctiletou střední školou, následně pak střední všeobecně vzdělávací školou, až od školního roku 1969/70 se opět vrátil původní název gymnázium. Studium na současném gymnáziu je čtyřleté, šestileté nebo osmileté. Šestileté studium bylo zřízeno v roce 1991 ve spolupráci s frankofonní vládou Belgického království a vyučovacím jazykem je čeština a francouzština.

 


Zajímavosti

Zkoušky:

Přijímací zkoušky v roce 1778 se konaly z počtů, základů latiny a znalosti němčiny, která byla vyučovacím jazykem v nižších třídách, zatímco ve vyšších třídách se vyučovalo latinsky. Česky se vyučovalo pouze náboženství.

  1. Pololetní i celoroční zkoušky byly veřejné. První maturitní zkoušky se konaly v roce 1851, písemné v červenci, ústní v září.

    Od roku 1878 se maturitní zkoušky konaly podle nového nařízení. Nebyly úhrnnou zkouškou všech znalostí na gymnáziu nabytých, ale konaly se písemnou formou z češtiny, latiny, řečtiny, matematiky a němčiny. Ústně se zkoušelo z náboženství, latiny, řečtiny, češtiny, dějepisu a zeměpisu, matematiky a fyziky. Od roku 1890 platilo ustanovení, že abiturienti mají 6 dnů před maturitou prázdno.

    K zjednodušení maturitních zkoušek došlo až v prvním desetiletí 20. století. Odpadla písemná práce z matematiky, při zkouškách z klasických jazyků bylo dovoleno používat slovníky a při písemné práci z českého jazyka bylo možno volit ze tří témat. Ústní zkouška se konala z češtiny, matematiky, vlastivědy a toho klasického jazyka, kde byla lepší známka z písemné práce. Při rovnosti známek si zkoušený volil.

Klasifikační řád:

Do roku 1908 platila čtyřstupňová klasifikace. Poté se přešlo na klasifikaci pětistupňovou a byly zavedeny i zkoušky komisionální. Změnilo se hodnocení maturitní zkoušky "dospělý většinou hlasů", "dospělý všemi hlasy" na zavedení známek z jednotlivých předmětů podle průměru známek z nejvyšších tříd nebo podle výsledku ústní zkoušky dospělosti a kandidát byl pak podle poměru známek prohlášen za dospělého s vyznamenáním nebo za dospělého pro studium na vysoké škole.

Od škol.roku 1941/42 byla zavedena šestistupňová klasifikace a němčina byla prvním zkušebním předmětem. Maturitní zkouška se skládala z pěti ústních zkoušek a o dospělosti rozhodoval pouze předseda. Od roku 1943 musel být alespoň jeden předmět zkoušen v němčině.

Počet studentů:
  1. V roce 1778 bylo na gymnázium zapsáno 77 žáků. V roce 1817 měla škola 150 žáků. V roce 1860 ústav prospíval tak, že počet jeho žáků vzrostl na téměř 500. V roce 1907 byly na gymnáziu také žákyně, privatistky. v roce 1910 jich bylo 17. Hospitace jim byla povolena proto, že v Písku nebyla dívčí škola, která by poskytovala vyšší vzdělání. Dívky získaly přístup do všech škol jako právoplatné žákyně až v roce 1918. V roce 1938/39 navštěvovalo školu 442 žáků ve 13 třídách, 240 chlapců a 202 dívek. V roce 1946 ve škole studovalo 358, v roce 1947 387 žáků. Dnes má gymnázium ve 22 třídách 636 studentů, 222 chlapců a 414 dívek.

Historické shrnutí

Dne 9. listopadu 1778 bylo slavnostně otevřeno Gymnázium v Písku. Vyučovat se začalo v pěti třídách. V prvním profesorském sboru zasedli klatovští jezuitští profesoři v čele s prefektem Františkem Purem. První školní budovou se stal měšťanský dům na Malém náměstí. Na gymnáziu bylo zapsáno 77 žáků, vyučovací řečí v nižších třídách byla němčina, ve vyšších třídách se vyučovalo latinsky.

V letech 1850 až 77 se prozatímním sídlem gymnázia stal obecní dům č.1 na Velkém náměstí. První maturitní zkoušky se konaly v roce 1851. Studenti byli zkoušeni ze všech předmětů v rozsahu učiva septimy a oktávy.

O prázdninách roku 1877 přesídlilo gymnázium do nové budovy na Budějovickém náměstí. Od roku 1907 byly na gymnáziu také žákyně, protože v Písku nebyla žádná dívčí škola. Plnoprávný přístup do všech škol získaly dívky až v listopadu 1918. Ještě téhož roku vykonal sbor s ředitelem slib věrnosti Československému státu. Pana prezidenta T.G.Masaryka uvítala škola dvakrát (červen 1920 a červen 1924). Nový zkušební a klasifikační řád z roku 1933 zavedl pětistupňovou klasifikaci prospěchu místo dosavadní čtyřstupňové.

Ve školním roce 1938-39 navštěvovalo školu už 442 žáků ve 13 třídách. Novým zvykem se stalo loučení oktavánů v posledním dnu jejich pobytu ve škole před maturitním volnem. V letech 1940-42 bylo v rámci restrikce středních škol gymnázium sloučeno s Heydukovou reálkou a Reálným gymnáziem ve Vodňanech. Ze studia byly vyloučeny děti ze židovských a smíšených rodin.

Školským zákonem z 21. dubna 1948 se ústav změnil na nový typ gymnázia - školu druhého stupně, poskytující nejvyšší všeobecné vzdělání a přípravu na vysoké školy. Z osmiletého gymnázia zůstalo čtyřleté. Kladl se důraz na politickou vyspělost kandidáta. V roce 1953 musela škola svojí budovu odevzdat učňovské a zvláštní škole a přestěhovat se do budovy bývalé reálky.

V roce 1965 byly zavedeny dvě větve vyučování (humanitní a přírodovědná). Ve školním roce 1989-90 byli poprvé přijati pro příští školní rok žáci z pátých tříd ZŠ do primy víceletého gymnázia. 2. září 1991 začalo vyučování i v nové budově školy. Byly v ní umístěny také třídy francouzského gymnázia, které v tomto školním roce zahájilo činnost.

1. srpna 1993 získala škola právní subjektivitu. Novela školského zákona z roku 1996 otevřela studium pro žáky sedmého ročníku ZŠ (pětileté dvojjazyčné studium se stalo šestiletým).