Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018

Upozornění pro přijaté uchazeče!
Dne 2. 5. 2017 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Přijatí uchazeči jsou povinni potvrdit svůj zájem o vzdělávání na Gymnáziu Písek odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od tohoto zveřejnění.
Zápisový lístek obdrží každý uchazeč na ZŠ, kterou navštěvuje.
Vyplněný a základní školou potvrzený zápisový lístek se odevzdává v kanceláři gymnázia.

Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy.

 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - třída 6.F a 8.O

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro třídy 6.F a 8.O proběhne v aule gymnázia v pátek 26. 5. 2017.
Pro třídu 6.F je začátek tohoto slavnostního aktu stanoven na 10:00 hodin, pro třídu 8.O na 12:00 hodin.

Zkrácení vyučování v době maturitních zkoušek

V době konání profilové části a ústních zkoušek společné části maturitních zkoušek JARO 2017 dochází ke zkrácení vyučování.
Vyučování v době od 16. 5. do 25. 5. 2017 končí 5. vyučovací hodinou (tj. ve 12:40 hod).