Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Pavilon

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Jednotná přijímací zkouška - rozdělení uchazečů do učeben

Rozdělení uchazečů do učeben
V přílohách najdete rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben.
Zkontrolujte si, prosím, v jaké učebně konáte testy přijímací zkoušky.
Abychom byli schopni dodržet hygienická opatření, došlo k přesunu některých uchazečů do jiné učebny než je uvedeno na pozvánce k JPZ.
(rozdělení uchazečů do učeben bylo zadáváno ještě před vznikem koronavirové pandemie, kdy byl počet uchazečů v jedné učebně stanoven na 17, v rámci dodržení hygienických opatření musel být počet snížen na 15)
Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Každý uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení.
V případě, že uchazeč nebude mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení, nebude moci konat přijímací zkoušku.
 

Pro uchazeče - anonymní kód

Na pozvánce k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) je uvedeno evideční číslo přihlášky. Pozvánka k JPZ byla zaslána uchazečům, kteří konají přijímací zkoušku na našem gymnáziu, poštou a e-mailem, pokud byl na přihlášce uveden.
Evidenční číslo přihlášky je evidenčním číslem uchazeče (označovaném též jako anonymní kód), tedy číslem, pod kterým uchazeč vystupuje v přijímacím řízení.
Uchazečům, kteří nekonají JPZ na našem gymnáziu, ale podali přihlášku ke studiu, bylo toto číslo zasláno poštou.
 

Přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na Gymnáziu Písek, ale uvedli naši školu jakou druhou v pořadí, tzn. že nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, budou potřebné informace, obsahující kritéria přijímání, legislativní výběr a především anonymní identifikační kód, zaslány poštou.

Upozornění pro uchazeče ke konání PZ a maturanty

Upozornění pro maturanty a uchazeče o studium, kteří budou konat JPZ a patří do kruhu tzv. rizikových osob

Maturanti a uchazeči o studium, kteří budou konat JPZ a patří do okruhu tzv. rizikových osob, mají právo přijít na písemné maturitní zkoušky a přijímací zkoušky o 30 minut před začátkem, konání didaktických testů, resp. před začátkem prezence na přijímací zkoušky.
Protože není žádný oficiální dokument, který by umožňoval školu o tomto informovat, žádáme takové žáky, respektive jejich zákonné zástupce, aby škole písemně (postačuje elektronicky) sdělili, že žáci hodlají tohoto práva využít.
Po prezenci bude takovým uchazečům vyhrazeno ve třídě místo u okna, a to co nejdále od dveří. Zároveň platí, že by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit kontakt s ostatními.
Stejným způsobem bude tento postup uplatněn i u maturantů.
Zároveň je třeba mít na zřeteli delší čas, který bude muset žák strávit na svém místě do začátku přijímacích zkoušek, resp. maturitních zkoušek (zhruba 90 minut).
Zájem o případné využití této možnosti sdělte písemně na adresu Gymnázium, Písek, Komenského 89, Komenského 89, 397 01 Písek, nebo elektronicky na info@gymna-pi.cz, kadlecova.eva@gymna-pi.cz nebo drnec.michal@gymna-pi.cz).
Pro uchazeče při přijímacím řízení z okruhu tzv. rizikové skupiny bude zahájena prezence již v 7:00 hod.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.  o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), o při protinádorové léčbě, o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
- těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
- farmakologicky léčený diabetes mellitus
- chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
- onemocnění jater (primární nebo sekundární).