Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Pavilon

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Úřední den

 

Úřední den - středa
Úřední hodiny: 9:00 hod. - 12:00 hod.
e-mail: info@gymna-pi.cz
tel. 382 214 913 (sekretariát)

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2020 Sb. (školský zákon), vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Základní informace
Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit Školskou radu (ŠR) a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 8. 2020 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu až na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 6. 2015. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů zastupujících v radě oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na 1 člena, celkový počet členů je tedy 3.

Přání a poděkování

Gymnázium Písek
přeje všem svým žákům krásné prázdniny.
Zároveň si dovolujeme vyjádřit velké poděkování rodičům
za jejich trpělivost, vstřícnost a pomoc
v době distanční výuky.
Děkujeme.
Michal Drnec a kolektiv zaměstnanců gymnázia

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuálně!
Nově vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu.

Vložena příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijníího oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (do všech studijních oborů).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče - § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá poštou ani e-mailem.
Zveřejněním seznamu je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nebyli přijati.
Těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou, popř. datovou schránkou.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Pro uchazeče ve čtyřletém studijním oboru je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. 6. 2020, pro uchazeče v oboru šestiletém  a osmiletém je termín odevzdání do 24. 6. 2020.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Pravidla pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Gymnázium, Písek, Komenského 89

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

(kritéria hodnocení výsledků vzdělávání stanovená na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

  1. Žáci posledních ročníků (4. A, 4. B, 6. F, 8. O)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

-         podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná výuka (tj. únor – 11. března 2020)

-          podpůrně  podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku

-          podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Microsoft Office365 pro studenty a zaměstnance

 
Od 13.4.2020 bude kompletně zprovozněna služba poskytování produktů Office365 pro naše studenty a zaměstnance zdarma. Tato služba je poskytována pouze studentům a zaměstnancům naší školy po dobu jejich studia, nebo pracovního poměru. Po ukončení studia, nebo pracovního poměru je automaticky přístup k těmto službám zrušen.


Pro přihlášení použijte odkaz (použít prohlížeč Microsoft Edge, nebo Google Chrome):
https://www.office.com
Předmět: 
Software