GDPR

Gymnázium, Písek, Komenského 89, dále jen gymnázium, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID schránky jkekafb, emailem na adrese info@gymna-pi.cz nebo poštou na adrese Gymnázium, Písek, Komenského 89, Komenského 89, 397 01 Písek.

Současně připomínáme, že žádost by měla být strukturována s podpisem:

  • na podatelně nebo sekretariátu /ověření totožnosti/
  • dokumentem emailem s elektronickým podpisem
  • dopisem s ověřeným podpisem např. Czech-point apod.
  • cestou datové schránky

To vše jen proto, aby bylo nade vší pochybnost jasné, že žádá oprávněný subjekt údajů.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají, práva na jejich opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů, práva na výmaz („práva být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné, práva na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, práva vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů jinému správci, práva vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu, práva podat stížnost u dozorového orgánu ( ÚOOÚ) a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Historie

Úvod

Gymnázium Písek je škola s více než dvě stě let starou tradicí. Otevřeno bylo 9. listopadu 1778 přeložením gymnázia klatovského do Písku, sídla tehdejšího krajského hejtmana, který byl ze zákona též jeho ředitelem. Písečtí dominikáni se stali nástupci části klatovských profesorů - jezuitů. Vyučujíce na gymnáziu zbavili vládu podstatné části výdajů, protože byli zaopatřeni v místním klášteře. Městu bylo uloženo hradit náklady s ubytováním profesorů a zajistit školní třídy v domech, dokud nebude získána školní budova. První školní budovou byl měšťanský dům na Malém náměstí, pocházející z 16. století. Když bylo gymnázium nuceno pro zchátralost budovu opustit, byla přislíbena stavba nové budovy a gymnázium bylo prozatímně umístěno do obecního domu č. 1 na Velkém náměstí. Tam sídlilo od roku 1850 do r. 1877. Nová budova byla dokončena až v jubilejním roce stého výročí existence školy. Nařízením ONV muselo však gymnázium tuto budovu v roce 1954 odevzdat učňovské a zvláštní škole a přesídlilo do budovy bývalé reálky, Komenského ul. č. 20, kde sídlí dodnes. Tehdy ztratilo také název gymnázium a stalo se jedenáctiletou střední školou, později dvanáctiletou střední školou, následně pak střední všeobecně vzdělávací školou, až od školního roku 1969/70 se opět vrátil původní název gymnázium. Studium na současném gymnáziu je čtyřleté, šestileté nebo osmileté. Šestileté studium bylo zřízeno v roce 1991 ve spolupráci s frankofonní vládou Belgického království a vyučovacím jazykem je čeština a francouzština.

 


Zajímavosti

Zkoušky:

Přijímací zkoušky v roce 1778 se konaly z počtů, základů latiny a znalosti němčiny, která byla vyučovacím jazykem v nižších třídách, zatímco ve vyšších třídách se vyučovalo latinsky. Česky se vyučovalo pouze náboženství.

Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium Písek zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Gymnázium Písek je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Gymnázium Písek se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Gymnázia Písek, tedy na následující:

  • www.gymna-pi.cz
Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.