Historie

Úvod

Gymnázium Písek je škola s více než dvě stě let starou tradicí. Otevřeno bylo 9. listopadu 1778 přeložením gymnázia klatovského do Písku, sídla tehdejšího krajského hejtmana, který byl ze zákona též jeho ředitelem. Písečtí dominikáni se stali nástupci části klatovských profesorů - jezuitů. Vyučujíce na gymnáziu zbavili vládu podstatné části výdajů, protože byli zaopatřeni v místním klášteře. Městu bylo uloženo hradit náklady s ubytováním profesorů a zajistit školní třídy v domech, dokud nebude získána školní budova. První školní budovou byl měšťanský dům na Malém náměstí, pocházející z 16. století. Když bylo gymnázium nuceno pro zchátralost budovu opustit, byla přislíbena stavba nové budovy a gymnázium bylo prozatímně umístěno do obecního domu č. 1 na Velkém náměstí. Tam sídlilo od roku 1850 do r. 1877. Nová budova byla dokončena až v jubilejním roce stého výročí existence školy. Nařízením ONV muselo však gymnázium tuto budovu v roce 1954 odevzdat učňovské a zvláštní škole a přesídlilo do budovy bývalé reálky, Komenského ul. č. 20, kde sídlí dodnes. Tehdy ztratilo také název gymnázium a stalo se jedenáctiletou střední školou, později dvanáctiletou střední školou, následně pak střední všeobecně vzdělávací školou, až od školního roku 1969/70 se opět vrátil původní název gymnázium. Studium na současném gymnáziu je čtyřleté, šestileté nebo osmileté. Šestileté studium bylo zřízeno v roce 1991 ve spolupráci s frankofonní vládou Belgického království a vyučovacím jazykem je čeština a francouzština.

 


Zajímavosti

Zkoušky:

Přijímací zkoušky v roce 1778 se konaly z počtů, základů latiny a znalosti němčiny, která byla vyučovacím jazykem v nižších třídách, zatímco ve vyšších třídách se vyučovalo latinsky. Česky se vyučovalo pouze náboženství.

Klasifikační řád

Gymnázium Písek   * Komenského 89, 397 01 Písek

 
Článek 1
Zásady hodnocení a klasifikace
 
 1. Základním principem hodnocení a klasifikace je pozitivní hodnocení. Při něm učitel hodnotí skutečné znalosti a dovednosti žáka a nehledá mezery v jeho vědomostech.
 
 1. Cílem vzdělávání na gymnáziu není klasifikace, ale získání všeobecného vzdělání a rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.
 
 1. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
 

  Školní řád

  Gymnázium Písek   * Komenského 89, 397 01 Písek

   
  Článek 1
  Úvodní ustanovení
   
     Tento školní řád obsahuje ustanovení o právech a povinnostech žáků a jejich zákonných zástupců v podmínkách Gymnázia Písek. Všichni žáci Gymnázia Písek se dobrovolně rozhodli studovat na této škole.Přijímají tak i závazek řídit se tímto školním řádem.
   
     Vzdělávání na Gymnáziu Písek je založeno na zásadách zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání [1].
   
   
   
  Článek 2
   Práva žáků a jejich zákonných zástupců
   
  1. Žák má právo
  a)      na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti
  b)      na ochranu před rasismem a xenofobií