Studijní obory

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole. V současné době vzdělává škola žáky ve třech typech studia.
1. studijní obor: 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté, všeobecné) - otevírají se 2 třídy po 30 žácích - přihlášky se podávají z 9. třídy ZŠ - poskytuje klasické všeobecné vzdělání, zaměřené především pro přípravu na studium na vysokých školách
2. studijní obor: 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) - otevírá se 1 třída s 30 žáky - přihlášky se podávají ze 7. třídy ZŠ. Výuka vybraných vyučovacích předmětů zde probíhá ve francouzském jazyce - na škole působí francouzští učitelé (rodilí mluvčí).
3. studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté, všeobecné) - otevírá se 1 třída s 30 žáky - přihlášky se podávají z 5. třídy ZŠ - určeno pro talentované žáky z pátých ročníků základních škol. Zaměření studia je podobné jako u čtyřletého gymnázia.
Součástí výuky jsou  zahraniční zájezdy a studijní pobyty na zahraničních školách (v závislosti na aktuální spolupráci). V posledních dvou ročnících studia ve všech oborech si mohou žáci volit ze široké nabídky skladbu povinně volitelných předmětů (seminářů) podle svého zájmu a zaměření budoucího vysokoškolského studia.
 

Čtyřleté všeobecné gymnázium

kód: 79-41-K/41 Od 1. ročníku se vyučují 2 jazyky, první jazyk v časové dotaci 4 hodiny týdně, druhý v časové dotaci 3 hodiny týdně. Možnost volby - angličtina, francouzština, němčina (podmínkou zařazení výuky jazyka do rozvrhu je, aby se na určitý jazyk přihlásilo alespoň 12 studentů ze dvou prvních ročníků). Od 3. ročníku, kdy si žáci volí z nabídky povinně volitelných předmětů, si mohou zvolit po 2 hodinách konverzace v každém jazyce.  Specializace a zaměření žáků podle zájmů nebo podle oboru zvolené vysoké školy je umožněna od 3. ročníku, kdy si žáci volí tři dvouhodinové povinně volitelné předměty. Nabídka těchto předmětů - konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce, seminář z matematiky, cvičení z matematiky, seminář z fyziky, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář z informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie, dějiny umění, mediální výchova. Ve 4. ročníku se žáci specializují prostřednictvím šesti dvouhodinových povinně volitelných předmětů - pokračují v předmětech ze 3. ročníku a dále si mohou zvolit semináře z nabídky - seminář z českého jazyka, konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce, příprava na jazykové zkoušky z anglického jazyka úroveň B2, příprava na jazykové zkoušky z německého jazyka úroveň B2, příprava na jazykové zkoušky DELF, seminář z matematiky, cvičení z matematiky, seminář z fyziky, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, seminář z chemie, seminář z biologie, biologie - genetika, seminář z informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie, dějiny umění, mediální výchova. Kromě toho mohou některé předměty, pokud jim to rozvrhově vyhovuje, navštěvovat jako nepovinné. Tradičními nepovinnými předměty jsou sportovní hry, deskriptivní geometrie, španělský jazyk, latina. Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má část společnou ("státní"), kterou žáci skládají z předmětu český jazyk, tato zkouška je daná, a dalšího předmětu, který si volí dle vlastního výběru -  matematika nebo některý z jazyků (anglický, německý, francouzský) a část profilovou (školní), ve které si žáci vybírají 2 povinné předměty z nabídky, stanovené ředitelem školy. Žák si ve společné části může zvolit až 2 nepovinné zkoušky, stejně je tomu tak i v části profilové.
 

Šestileté gymnázium (dříve "s rozšířenou výukou francouzského jazyka")

kód: 79-41-K/61 Ke studiu v tomto oboru jsou přijímáni žáci ze sedmých tříd ZŠ. Pro přijetí není nutná předchozí znalost francouzského jazyka. Obsah studia je podobný jako v osmiletém studijním oboru. Navíc je zde rozšířená výuka francouzského jazyka. Výuka českými pedagogy je "zatraktivněna" rodilými mluvčími. Kromě francouzštiny studují žáci další cizí jazyk - angličtinu nebo němčinu. V prvních dvou ročnících si žáci dokončí povinnou školní docházku. Ve vyšších ročnících jsou vybrané předměty vyučovány ve francouzském jazyce.  Na konci studia pak žáci skládají maturitní zkoušku z francouzského jazyka. Další maturitní zkoušky si volí ze stejné nabídky jako v osmiletém nebo čtyřletém studiu.
Absolventi tohoto oboru mohou dosáhnout znalostí francouzského jazyka až na úrovni C1.
 

Osmileté všeobecné gymnázium

kód: 79-41-K/81 Během prvních čtyř let plní žáci povinnou školní docházku. Již od 1. ročníku se vyučují dva cizí jazyky. První jazyk v časové dotaci 4 hodiny týdně, druhý jazyk v dotaci 2 hodiny týdně - žáci si volí ze tří nabízených jazyků (angličtina, francouzština, němčina). Ve druhém ročníku se zvyšuje dotace druhého jazyka na 3 hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku je časová dotace obou jazyků 3 hodiny, žáci ale mají možnost si zvolit v rámci volby volitelného předmětu konverzaci ve vyučovaném jazyce. Od pátého ročníku (tzv. "vyšší stupeň víceletého gymnázia) probíhá výuka shodným způsobem jako ve čtyřletém gymnáziu. Nabídka a systém volitelných předmětů je naprosto shodná s možnostmi ve čtyřletém všeobecném gymnáziu, tj. ke specializaci v zaměření žáků dochází v posledních dvou ročnících studia. Zakončení osmiletého studia maturitní zkouškou je stejné jako ve čtyřletém gymnáziu.