Informační setkání ředitele školy s rodiči žáků budoucích prvních ročníků

Informační setkání ředitele gymnázia, třídních učitelů a ostatních vyučujících v jednotlivých třídách s rodiči žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční ve čtvrtek 27. 8. 2020 v následujích časech:
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté)            -           od 14:00 hod.

Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté)          -           od 15:00 hod.

Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka)      -           od 16:00 hod.

 

Setkání proběhne v aule školy.


Těšíme se na Vás.
 

Maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020

Maturitní zkoušky PODZIM 2020 se budou konat v úterý 1. 9. 2020. - viz rozpis
Zkušební místnost: učebna EVH (estetické výchovy hudební)
Zahájení: 11:00 hod.
Prosíme všechny žáky, kteří budou zkoušku v tomto termínu skládat, o dodržení času zahájení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuálně!
Nově vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu.
Vložena příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijníího oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (do všech studijních oborů).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče - § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá poštou ani e-mailem.
Zveřejněním seznamu je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nebyli přijati.
Těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou, popř. datovou schránkou.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů
, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Pro uchazeče ve čtyřletém studijním oboru je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. 6. 2020, pro uchazeče v oboru šestiletém  a osmiletém je termín odevzdání do 24. 6. 2020.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.