Maturitní zkoušky JARO 2024

Základní informace k maturitní zkoušce v termínu JARO 2024 najdete na odkazu:

Maturitní zkouška JARO 2023 (informace CERMATu k MZ JARO 2024 zatím zveřejněny nejsou)

V příloze najdete informace k profilové části maturitní zkoušky MZ JARO 2024 (informace budou průběžně doplňovány, popř. aktualizovány).

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části MZ je nutné podat nejpozději do 31. 3. 2024 a součástí žádosti je ověřená kopie získaného certifikátu. Formulář žádosti je v příloze.

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky MZ JARO 2024 byl stanoven na období 2. - 7. května 2024 (časový rozvrh konání testů určí MŠMT nejpozději do 15. 1. 2024).

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají v termínu od 16. 5. 2024 do 10. 6. 2024.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce: 1. 12. 2023

Termíny konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky JARO 2024 (konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním):

Třída 4.A:    
Třída 4.B:    
Třída 6.F:    
Třída 8.O:   

Termíny písemných prací (konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním):

Písemná práce z  českého jazyka a literatury:
Písemná práce z anglického jazyka:                        
Písemná práce z německého jazyka:                        
Písemná práce z francouzského jazyka:         

Termín maturitní práce z Estetické výchovy výtvarné:

"Svatý týden" (5 dní studijního volna pro žáky maturitních ročníků):

Třída 4.A:      
Třída 4.B:    
Třída 6.F:      
Třída 8.O:     


 
Schema volby předmětů pro MZ JARO 2024
Model maturitní zkoušky MZ JARO 2024

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 6letého gymnázia


V příloze je uložen soubor s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do 6letého gymnázia - 2. kolo.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené. Tito uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
(§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky - 10. a 11. 5. 2023

Náhradní termíny pro Jednotnou přijímací zkoušku na všechny studijní obory jsou stanoveny na 10. a 11. května 2023.
Termíny pro jednotlivé uchazeče byly stanoveny CERMATem a uchazeči s nimi byli seznámeni prostřednictvím zaslané pozvánky.
Sraz uchazečů bude v 8:15 hod. před ředitelnou (hlavní budova, 1. patro, vlevo).
Uchazeče si vyzvednou zadávající učitelé před ředitelnou a odvedou je do příslušných učeben.
Časový harmonogram je uložen v příloze.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Aktuálně!
 
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (pro všechny studijní obory).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené. Tito uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu "přijatých uchazečů", nebyli přijati.
Tito uchazeči musí počkat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude zasláno poštou (obálka "s modrým pruhem").
 

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?


Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), jsou od úterý 2. 5. 2023 zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
(§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?