Informace CERMATu k odvolání a vzdání se přijetí

Odvolání a vzdání se práva na přijetí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

Spolu s odvoláním zasílá ředitel školy zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno. Spis může zaslat v digitální, listinné nebo hybridní formě. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury podle § 87 správního řádu, nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. Autoremedurou nelze obcházet prioritizaci.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

V případě, že je (v raritních případech) uchazeč v důsledku opravných nebo podobných prostředků přijat, zadá tuto informaci ředitel školy bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů, do DIPSY. Zde pak platí výjimka: rozhodnutí na základě odvolacího řízení nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru vzdělání, resp. důsledkem může být přijetí do více oborů zároveň, přičemž uchazeč nemá povinnost dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (pro všechny studijní obory).

Výsledky přijímacího řízení jsou rovněž zveřejněny v systému DIPSY a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka u vchodu).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se neposílá, zveřejněním výsledků se považuje rozhodnutí za oznámené.
Uchazeči byli prostřednictvím DIPSY přiřazeni na jednotlivé SŠ.

Zápisový lístek
Zápisový lístek se NEODEVZDÁVÁ!

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Odvolat se lze pouze např. na procesní pochybení v průběhu přijímacího řízení.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je bezpředmětné.

Vzdání se práva na přijetí
Pokud nechce uchazeč nastoupit do školy, na kterou byl přijat, může se vzdát práva na přijetí (to neznamená přijetí do další školy v pořadí!).
Chce-li se uchazeč hlásit do dalšího kola, musí vzdání se práva na přijetí doručit na SŠ nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem pro podání přihlášky.
Vzdání se práva na přijetí se vždy podá osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

Náhradní termín JPZ pro školní rok 2024/2025

Náhradní termíny pro Jednotnou přijímací zkoušku na všechny studijní obory jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.
Termíny pro jednotlivé uchazeče byly stanoveny CERMATem a uchazeči s nimi byli seznámeni prostřednictvím zaslané pozvánky.
Sraz uchazečů bude v 8:00 hod. před ředitelnou (hlavní budova, 1. patro, vlevo).
Uchazeče si vyzvednou zadávající učitelé před ředitelnou a odvedou je do příslušných učeben.
Časový harmonogram je uložen v příloze.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
čtyřleté gymnázium - 159
šestileté gymnázium - 59
osmileté gymnázium - 113
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 20. února 2024 (včetně)!

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2024/2025

Rozmístění učeben pro JPZ 2024 - budova A (hlavní, "stará" budova)
Rozmístění učeben pro JPZ 2024 - budova B ("nová" budova)

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - "ve zkratce"

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2024 – 20. 2. 2024

Možnosti podání přihlášky:
  • elektronicky (Digitální přihlašovací systém – DIPSY – přes identitu občana - odkaz: DIPSY)
  • výpisem (vytištěný v DIPSY, v listinné podobě předat na každou SŠ bez příloh)
  • tiskopisem (s přílohami na každou SŠ samostatně)
Uchazeč může podat přihlášku až do 3 studijních oborů.
K přihlášce stačí doložit potvrzené kopie příloh (potvrzení základní školou - razítko a podpis odpovědné osoby, popř. organizátorem potvrzená výsledková listina).
Přihlašovací elektronický systém DIPSY vytvoří každému uchazeči jedinečné registrační číslo.
Uchazeči, který podal přihlášku výpisem nebo na tiskopisu, bude ředitelem školy zaslána pozvánka ke konání JPZ. V případě elektronického podání přihlášky obdrží uchazeč elektronickou pozvánku.

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky 1. kola JPZ budou zveřejněny 15. 5. 2024.
Výsledky JPZ budou zveřejněny v systému DIPSY, na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka).

Nahlížení do spisu
Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.
Nahlížení do spisu je možné v pátek 10. 5. 2024 od 8:00 hod. do 10:00 hod., v pondělí 13. 5. 2024 od 12:00 hod. do 14:00 hod. a v úterý 14. 5. 2024 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se neposílá, zveřejněním výsledků se považuje rozhodnutí za oznámené.
Uchazeči budou prostřednictvím DIPSY přiřazeni na SŠ.

Zápisový lístek
Zápisový lístek se NEODEVZDÁVÁ!

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Odvolat se lze pouze např. na procesní pochybení v průběhu přijímacího řízení.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je bezpředmětné.