Správní rada

Předsedkyně:  Mgr. Jana Kadeřábková

Místopředsedkyně:  Mgr. Lenka Buzková

Členové:
Mgr. Michal Drnec
Mgr. Martina Štěrbová
PhDr. Šárka Nováčková

Účetní:  Eva Stellnerová

Historie

Gymnázium Písek vzdělává a vychovává své studenty již od r. 1778. V jeho lavicích zasedli takoví lidé jako byl František Ladislav Čelakovský, Mikoláš Aleš, Ladislav Stroupežnický, Fráňa Šrámek, Antonín Sova, Čeněk Zíbrt či Karel Klostermann. Vyučujícími zde byli také neméně známí lidé - za všechny jmenujme Adolfa Heyduka. Je proto zřejmé, že s ohledem na svoji historii, má Gymnázium Písek veliký zájem na pokračování svého dobrého jména. Vzhledem ke všeobecně nedostačujícím finančním prostředkům pro nadstavbovou podporu svých studentů, rozhodli se členové sboru založit v r. 1994 Nadaci při Gymnáziu Písek, která by měla za úkol shromažďovat finanční prostředky pro podporu vzdělávací činnosti nad rámec školní výuky. V důsledku změny zákona byla tato Nadace změněna dne 14. 12. 1998, s platností od 1. 1. 1999, na Nadační fond Gymnázia Písek (NF GP). Zakladateli byli pan Ing. Vojtěch Bubník, pan Pavel Těšík a pan Ing. Zdeněk Mareš.

V současné době se NF GP orientuje na tři základní okruhy podpory. Jednak podporu talentů, podporu vzdělávací činnosti školy a sociální program.


 

Poslání

Posláním Nadačního fondu Gymnázia Písek je podpora talentovaných žáků, rozvoj jejich osobnosti, motivace pro budoucí životní orientaci a sociální podpora zejména u finančně náročných akcích školy. Mezi hlavní aktivity Nadačního fondu patří:

  • Podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek
  • Podpora zahraničních kontaktů žáků a zaměstnanců školy organizovaných školou nebo nadačním fondem
  • Podpora sportovních a kulturních aktivit žáků - ve formě příspěvků na dopravu, na vstupné apod.
  • Oceňování nejlepších žáků školy
  • Další činnosti ve prospěch školy a jejích žáků a zaměstnanců

Jak přispět

Každým rokem přispívají žáci do Nadačního fondu GP 300,- Kč (usnesením Správní rady Nadačního fondu Gymnázia Písek ze dne 12. 6. 2019) - většinou na začátku školního roku nebo při prvních třídních schůzkách. Výběr této sumy je limitován datem 31. 12. stávajícího roku.

Přispívat se dá samozejmě i bezhotovostním způsobem v průběhu celého školního roku a to na účet Komerční banky č. 3336271/0100 nebo prostřednictvím třídního učitele.