Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

(kritéria hodnocení výsledků vzdělávání stanovená na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

 1. Žáci posledních ročníků (4. A, 4. B, 6. F, 8. O)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

 • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná prezenční výuka (tj. 1. únor – 11. březen 2020)
 • podpůrně  podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
 • podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Všichni žáci maturitních ročníků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období roku 2020 formálně ukončí poslední ročník, vylučuje se možnost hodnotit žáka slovně jako „nehodnocen(a)“, nebo jej hodnotit známkou „5 – nedostatečný“.

Místo toho se uvede pro jednotlivé předměty, resp. pro celkové hodnocení, slovo „prospěl(a)“.

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí školního roku, vykoná doplňkovou zkoušku v termínu dohodnutém s vyučujícím daného předmětu v době do 27. 5. 2020.

 1. Žáci všech ostatních ročníků (mimo závěrečných ročníků)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

 • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná prezenční výuka (tj. 1. únor – 11. březen 2020)
 • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky
 • podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Pro hodnocení za 2. pololetí neplatí pravidla školního řádu o povinném minimálním počtu známek v jednotlivých předmětech a druhu klasifikačních podkladů.

Za období vzdělávání na dálku bude vyučující zohledňovat zejména:

 • snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
 • samostatnou práci žáka během vzdělávání na dálku a výsledky této práce
 • zvládnutí technologií  a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, a to pouze v případě, že lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu se zaměřením  na informační technologie

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí školního roku, vykoná náhradní zkoušku v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby  hodnocení proběhlo nejpozději do 30. června 2020. Pokud by žáka nebylo možné hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by byl žák nehodnocen.

Hodnocení „nehodnocen“ za 2. pololetí lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro  hodnocení za 2. pololetí a v 1. pololetí byl žák rovněž hodnocen slovem „nehodnocen“.

V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení – nejpozději do 30. září 2020.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, je zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením (§ 69, odst. 9 školského zákona) ze znalostí za 2. pololetí školního roku. Termín je možné individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem.

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě vyhláškou č. 211/2020 Sb. dotčeno.

Do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

 

V Písku dne 4. 5. 2020

Mgr. Michal Drnec

ředitel školy