Pravidla pro prezenční konzultace 4. ročníků

Dobrý den, maturantky a maturanti!

Od 11. 5. 2020 máte možnost využívat prezenčních konzultací k maturitním předmětům.
Tato možnost není automatická, na základě hygienických požadavků ji učitelé, kteří patří do rizikové kategorie, dle materiálů vydaných MŠMT, mohou odmítnout.
V tom případě se s Vámi, projevíte-li zájem, domluví na distanční formě konzultací, jako tomu bylo dosud (v příloze najdete aktuální rozpis konzultací pro jednotlivé třídy).
Základní pravidla, která budete muset dodržovat při prezenční konzultaci jsou:
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Vstup do budovy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří jdou na domluvenou prezenční konzultaci,  nikoliv ostatním žákům či doprovázejícím osobám.
Žáci vstupují vchodem do budovy B (přes šatny).
Přezouvání žáků není povinné.
Při vstupu dodržují bezpečné rozestupy (2 m).
Při vstupu si žáci vydezinfikují ruce (nášlapný stojan u dveří).
Poté žák odchází přímo do učebny, kde probíhá domluvená konzultace.
Žáci se neshromažďují v žádných prostorách školy (např. předsálí auly, klidová zóna, chodby, volné učebny, atd.) s výjimkou učeben, kde dochází ke konzultaci.
Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
V budově školy
Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet, přesunu mezi učebnami, apod. se žáci pohybují za dodržování stanovených pravidel:
Při přesunech je nutné dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Ve třídě
V každé učebně je k dispozici mýdlo, papírové ručníky a dezinfekce.
Po příchodu do třídy se doporučuje umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Na začátku každé prezenční konzultace odevzdá žák učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (1 konzultace = 1 prohlášení).
Formulář je v příloze a budou k dispozici i při vstupu do šaten.
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
Žáci si sedají pouze na vymezená místa, s lavicemi nemanipulují.
O nošení roušek v dané konzultační hodině rozhoduje učitel.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce v dané učebně.
Po ukončení konzultace žáci neprodleně opustí budovu školy.
V případě, že mají další konzultaci, která přímo navazuje, přesunou se do příslušné učebny.
Následuje-li další konzultace s časovým odstupem, žák tráví čas mezi konzultacemi mimo budovu školy (za dodržování již zmíněných hygienických pravidel).