Školní řád

Gymnázium Písek   * Komenského 89, 397 01 Písek

 
Článek 1
Úvodní ustanovení
 
   Tento školní řád obsahuje ustanovení o právech a povinnostech žáků a jejich zákonných zástupců v podmínkách Gymnázia Písek. Všichni žáci Gymnázia Písek se dobrovolně rozhodli studovat na této škole.Přijímají tak i závazek řídit se tímto školním řádem.
 
   Vzdělávání na Gymnáziu Písek je založeno na zásadách zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání [1].
 
 
 
Článek 2
 Práva žáků a jejich zákonných zástupců
 
  1. Žák má právo
a)      na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti
b)      na ochranu před rasismem a xenofobií
c)      na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a šikany
d)     na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
e)      vědět v čem bude vzděláván, z čeho bude zkoušen a jaká jsou kritéria hodnocení
f)       vyjadřovat přiměřeným způsobem své názory
g)      vznášet připomínky k chodu školy a podněty na jeho zlepšení
h)      získávat informace od zaměstnanců školy
i)        volit a být volen do samosprávných orgánů školy
j)        na důstojné a estetické prostředí.
 
 
  1. Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo
a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání osoby, jíž je zákonným  zástupcem            
b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání osoby, jíž je zákonným zástupcem            
c)      na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání osoby, jíž je zákonným zástupcem            
 
 
 
 
Článek 3
Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
 
  1. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen
a)      zajistit, aby žák docházel pravidelně a včas do školy
b)      dostavit se na vyzvání ředitele nebo třídního učitele do školy k projednání otázek týkajících se vzdělávání příslušného žáka
c)      informovat ředitele nebo třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtížích žáka, pokud by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
d)     omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování
e)      oznamovat škole údaje a změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
      
 
 
 
Článek 4
Povinnosti žáků
 
  1. Žák je povinen
a)      docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všem povinným a volitelným vyučovacím předmětům, které si zvolil
b)      být ve třídě minimálně 5 minut před začátkem první vyučovací hodiny
c)      dodržovat předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
d)     dodržovat ustanovení školního řádu
e)      je-li zletilý, informovat ředitele nebo třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtížích, pokud by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
f)       je-li zletilý, omlouvat svoji nepřítomnost ve vyučování
g)      je-li zletilý, oznamovat škole údaje a změny, které jsou podstatné pro průběh vyučování
h)      neohrožovat zdraví svoje, svých spolužáků ani ostatních osob
i)        dodržovat vnitřní řády odborných učeben a další interní předpisy (např. povinnosti služby apod.)
j)        chovat se šetrně k majetku školy, škody způsobené svévolně nebo z nedbalosti hradí žáci sami
k)      při příchodu do školy se přezout v šatně, do tělocvičny používat pouze předepsanou sportovní obuv
l)        při pobytu ve škole a při školních akcích dodržovat pravidla slušného chování, nevyrušovat a dbát pokynů vyučujícího
 
  1. Pro žáka, který se přihlásil na nepovinný předmět, se tento předmět stává povinným a platí pro něj v plném rozsahu ustanovení odstavce 1 písm. a).
 
 
  1. Žák reprezentuje školu nejen při vyučování, ale i v době mimoškolní po celou dobu studia. Žák je povinen dbát o dobrou pověst školy.
 
 
 
Článek 5
Nedovolené činnosti
 
 
 1.Žákům je zakázáno
a)      přechovávání, užívání a distribuce drog a omamných látek
b)      používat mobilní telefony při vyučování
c)      projevovat jakékoliv prvky šikany vůči druhým osobám
d)     kouřit ve všech prostorách a v celém areálu školy
e)      požívat a přechovávat alkoholické nápoje a omamné látky v prostorách školy a při akcích pořádaných školou
 
 
Článek 6
Nepřítomnost žáka ve vyučování
 
1.      Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování.
2.      Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.
3.      O uvolnění žáka z vyučování na dobu delší než 3 dny požádá zákonný zástupce žáka písemnou formou ředitele školy prostřednictvím třídního učitele.
4.      Nemůže-li se zletilý žák zúčastnit vyučování, je povinen omluvit svoji nepřítomnost sám. Zletilý žák může zmocnit svého zástupce, který pak omlouvá nepřítomnost zletilého žáka, kterého zastupuje, způsobem uvedeným v odstavci 1 a 2.
 
 
 
Článek 7
Výchovná opatření
 
1.      Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za reprezentaci školy na veřejnosti nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 
2.      Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětů ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci[2].
 
3.      Pochvalu dle odstavců 1 a 2 lze udělit na konci klasifikačního období nebo i v průběhu školního roku.
 
4.      Při porušení povinností stanovených školním řádem nebo obecně platnými právními předpisy lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
 
a)      napomenutí třídního učitele
b)      důtku třídního učitele
c)      důtku ředitele školy
d)     podmíněné vyloučení žáka ze školy
e)      vyloučení žáka ze školy
 
5.      Udělování výchovných opatření dle odstavce 4 se řídí ustanovením zákona č.561/2004    
      Sb. (školský zákon), §31.
 
 
 
Článek 8
Provoz a vnitřní režim školy
 
   Podmínky provozu školy, stanovení začátků a konců vyučovacích hodin a další podrobnosti jsou stanoveny v samostatném provozním řádu školy. Žáci jsou s těmito informacemi seznámeni prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku. Tyto informace jsou také zveřejněny na žákovské nástěnce ve školní budově a na internetových stránkách školy.
 
 
                                                                         
Článek 9
Odpovědnost za škodu na věcech žáků
 
1.      Za věci žáků, které souvisí s vyučováním a s docházkou do školy odpovídá škola po dobu vyučování. Za věci odložené v šatně či na jiném místě ve škole po vyučování škola neodpovídá.
2.      Škola neodpovídá za drahé věci, které nesouvisí s vyučováním a docházkou do školy.
 
 
                                                                         
Článek 10
Hodnocení a klasifikace
 
   Pro stanovení zásad hodnocení a klasifikace žáků vydá ředitel školy klasifikační řád, který je přílohou tohoto školního řádu.
 
 
 
 
Platnost od 1. 9. 2011
 
                                                                                                        Mgr.Petr Pícha
                                                                                                           ředitel školy
 
[1] Zákon č.561/2004Sb – školský zákon, § 2
[2] Vyhláška č.13/2005 Sb o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, §10