Maturitní zkoušky MZ JARO 2022

Základní informace k maturitní zkoušce v termínu JARO 2022 najdete na odkazu:

Maturitní zkouška JARO 2022

V příloze najdete informace k profilové části maturitní zkoušky MZ JARO 2022.

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky MZ JARO 2022 byl stanoven na období 2. - 5. května 2022 (časový rozvrh konání testů určí MŠMT do 15. 1. 2022).

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají od 16. 5. 2022 do 10. 6. 2022 (přesný termín určí ředitel školy).

Termíny konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky JARO 2022:

Třída 4.A     16. 5. 2022 - 20. 5. 2022
Třída 4.B     16. 5. 2022 - 20. 5. 2022
Třída 6.F      23. 5. 2022 - 27. 5. 2022
Třída 8.O     23. 5. 2022 - 27. 5. 2022


Termíny písemných prací:

Písemná práce z  českého jazyka a literatury: 5. 4. 2022
Písemná práce z anglického jazyka:                6. 4. 2022
Písemná práce z německého jazyka:               7. 4. 2022
Písemná práce z francouzského jazyka:          7. 4. 2022


 
Tabulky vysvětlující rozdíly mezi starou a novou organizací maturitní zkoušky
Schéma popisující, jak volit předměty profilové části maturitní zkoušky

Časový harmonogram didaktických testů společné části MZ

V příloze najdete časový rozpis konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2022.
Testy se konají v termínu od 2. května 2022 do 4. května 2022.
Na základě novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, dochází k následujícím úpravám:
Zkouška z českého jazyka a literatury byla prodloužena o 10 minut na 85 minut.
K desetiminutovému prodloužení času došlo také v případě didaktického testu z cizího jazyka, v jehož rámci byla navýšena časová dotace pro část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti z 60 na 70 minut (časový limit 40 minut pro poslechovou část zůstal zachován). Zkouška z cizího jazyka tak bude trvat 110 minut.
Delší čas na řešení budou mít žáci k dispozici i u zkoušky z matematiky, kde byl časový limit navýšen o 15 minut na 135 minut.
Časový limit pro nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující (150 minut) zůstal nezměněn.

.

Jednotné zkušební schéma didaktických testů SČ MZ JARO 2021

V příloze je uložen časový harmonogram konání didaktických testů společné části MZ JARO 2021.

Informace k volbě a hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

Pokud se žák rozhodnul, že bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky (žák může tyto zkoušky konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy), tak hodnocení těchto zkoušek (nebo zkoušky) se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušky (nebo zkoušku) nevykonal úspěšně nebo ji nekonal.

Pokud se žák rozhodnul, že nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak do celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné předměty; uvedené zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce.