Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Aktuálně!
 

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?
Podívejte se do první přílohy, která je uložená níže, nebo klikněte zde.


Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (v pozvánce anonymní ID), budou zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021 (ředitel nesmí zveřejnit výsledky dříve) a nejpozději 21. 5. 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené.
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. 2., resp. 3, resp. 4. června.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.

Legislativní úprava (výběr) - byl zaslán každému uchazeči společně s pozvánkou:

Kdy si udelat test pro potřeby přijímacího řízení

Příprava na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milé uchazečky a uchazeči o studium na našem gymnáziu!
Protože se v současné době situace kolem onemocnění Covid-19 a všech přijatých, resp. přijímaných, opatření vyvíjí tak, jak všichni víme, je pravděpodobné, že nebudeme v letošním roce na gymnáziu moci realizovat prezenční přípravné kurzy od společnosti SCIO, jak tomu bylo v loňském roce. Proto si dovolím zaslat Vám odkaz na materiály, které by mohly být využity k domácí přípravě na přijímací zkoušky.
Zároveň přikládám odkaz na stránky společnosti CERMAT, kde najdete zadání testů Jednotné přijímací zkoušky z minulých let. Tato zadání z let 2015 až 2020 obsahují zadání didaktického testu, záznamový arch, klíč správných řešení a průvodce řešením. Najdete zde testy pro všechny studijní obory, tedy 4leté, 8leté i 6leté gymnázium, testy z termínů řádných i testy ilustrační.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuálně!
Nově vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu.
Vložena příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijníího oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (do všech studijních oborů).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče - § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá poštou ani e-mailem.
Zveřejněním seznamu je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nebyli přijati.
Těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou, popř. datovou schránkou.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů
, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Pro uchazeče ve čtyřletém studijním oboru je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. 6. 2020, pro uchazeče v oboru šestiletém  a osmiletém je termín odevzdání do 24. 6. 2020.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Jednotná přijímací zkouška - rozdělení uchazečů do učeben

Rozdělení uchazečů do učeben
V přílohách najdete rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben.
Zkontrolujte si, prosím, v jaké učebně konáte testy přijímací zkoušky.
Abychom byli schopni dodržet hygienická opatření, došlo k přesunu některých uchazečů do jiné učebny než je uvedeno na pozvánce k JPZ.
(rozdělení uchazečů do učeben bylo zadáváno ještě před vznikem koronavirové pandemie, kdy byl počet uchazečů v jedné učebně stanoven na 17, v rámci dodržení hygienických opatření musel být počet snížen na 15)
Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Každý uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení.
V případě, že uchazeč nebude mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení, nebude moci konat přijímací zkoušku.
 
Umístění učeben pro JPZ - 4leté gymnázium 8.6.2020
Umístění učeben pro JPZ - 6leté a 8leté 9.6.2020