Potvrzení zájmu o studium - odevzdání zápisového lístku

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod registračním (evidenčním či anonymním) číslem, budou zveřejněny pro studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (4leté) v úterý 16. června 2020, pro studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium (6leté), resp. 79-41-K/81 Gymnázium (8leté), pak ve středu 17. června 2020 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené.
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle uchazečům, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, poučení o možnosti vydání nového rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů
, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Pro uchazeče ve čtyřletém studijním oboru je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. 6. 2020, pro uchazeče v oboru šestiletém  a osmiletém je termín odevzdání do 24. 6. 2020.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) - informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje  zde
Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Upozornění pro uchazeče ke konání PZ a maturanty

Upozornění pro maturanty a uchazeče o studium, kteří budou konat JPZ a patří do kruhu tzv. rizikových osob

Maturanti a uchazeči o studium, kteří budou konat JPZ a patří do okruhu tzv. rizikových osob, mají právo přijít na písemné maturitní zkoušky a přijímací zkoušky o 30 minut před začátkem, konání didaktických testů, resp. před začátkem prezence na přijímací zkoušky.
Protože není žádný oficiální dokument, který by umožňoval školu o tomto informovat, žádáme takové žáky, respektive jejich zákonné zástupce, aby škole písemně (postačuje elektronicky) sdělili, že žáci hodlají tohoto práva využít.
Po prezenci bude takovým uchazečům vyhrazeno ve třídě místo u okna, a to co nejdále od dveří. Zároveň platí, že by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit kontakt s ostatními.
Stejným způsobem bude tento postup uplatněn i u maturantů.
Zároveň je třeba mít na zřeteli delší čas, který bude muset žák strávit na svém místě do začátku přijímacích zkoušek, resp. maturitních zkoušek (zhruba 90 minut).
Zájem o případné využití této možnosti sdělte písemně na adresu Gymnázium, Písek, Komenského 89, Komenského 89, 397 01 Písek, nebo elektronicky na info@gymna-pi.cz, kadlecova.eva@gymna-pi.cz nebo drnec.michal@gymna-pi.cz).
Pro uchazeče při přijímacím řízení z okruhu tzv. rizikové skupiny bude zahájena prezence již v 7:00 hod.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.  o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), o při protinádorové léčbě, o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
- těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
- farmakologicky léčený diabetes mellitus
- chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
- onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Aktuálně - vložené přílohy (11. 5. 2020)
Na tiskové konferenci dne 6. 5. 2020 ministr školství R. Plaga vyhlásil termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 a didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2020.
Jednotná přijímací zkouška (JPZ, pouze 1 termín)
Pondělí 8. 6. 2020 - pro čtyřleté gymnázium
Úterý 9. 6. 2020 - pro osmileté a šestileté gymnázium
Náhradní termín JPZ pro všechny obory - úterý 23. 6. 2020

Přijímací zkoušky - příprava
Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry.
Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let.
K dispozici budou také výuková videa,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci.
Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/273-resite-testy-jednotne-prijimaci-zkousky-vyzkousejte-novou-webovou-aplikaci, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce ZDE.
 

Přijímací zkoušky 2020/2021

V přílohách najdete aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021.
Přidáno (23. 4. 2020):
Průvodce přípravou na konání JPZ (zdroj - CERMAT):
https://cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky
Testová zadání k procvičování (zdroj - CERMAT)
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani