Náhradní termín přijímacích zkoušek pro studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté)

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté, "s rozšířenou výukou francouzského jazyka") je pondělí 13. 5. 2019.
Tento termín se týká pouze těch uchazečů, kteří se řádně omluvili z 1. termínu, rep. 2.termínu, 1. kola JPZ.
Uchazeči se sejdou nejpozději v 8:15 hod. v hlavní budově před ředitelnou (1. patro vlevo).
Zde si je vyzvedne zadavatel.
Vlastní zkouška se bude konat v aule gymnázia.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2010


Výsledky přijímacího řízení (datum zveřejnění: 30. 4. 2019)

V jednotlivých přílohách najdete seznam přijatých uchazečů do jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2019/2020.

Nepřijatí uchazeči obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí. Toto rozhodnutí obsahuje informace - umístění, počet bodů, rozlišovací kritéria, která byla použita v případě shodného bodového zisku, výpis výsledků didaktických testů, kritéria přijímacích zkoušek.


Zápisový lístek

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Termín pro podání zápisového lístku

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020


Pro školní rok 2019/2020 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:

  - 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
  - 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)      
  - 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)
   
Přijímání žáků po úspěšném ukončení:

    - 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
    - 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
    - 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni 1. 3. 2019):
- čtyřleté gymnázium  - 130
- šestileté gymnázium - 37
- osmileté gymnázium - 136
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2019 (včetně)!