Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
čtyřleté gymnázium - 159
šestileté gymnázium - 59
osmileté gymnázium - 113
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 20. února 2024 (včetně)!

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2024/2025

Rozmístění učeben pro JPZ 2024 - budova A (hlavní, "stará" budova)
Rozmístění učeben pro JPZ 2024 - budova B ("nová" budova)

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - "ve zkratce"

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2024 – 20. 2. 2024

Možnosti podání přihlášky:
  • elektronicky (Digitální přihlašovací systém – DIPSY – přes identitu občana - odkaz: DIPSY)
  • výpisem (vytištěný v DIPSY, v listinné podobě předat na každou SŠ bez příloh)
  • tiskopisem (s přílohami na každou SŠ samostatně)
Uchazeč může podat přihlášku až do 3 studijních oborů.
K přihlášce stačí doložit potvrzené kopie příloh (potvrzení základní školou - razítko a podpis odpovědné osoby, popř. organizátorem potvrzená výsledková listina).
Přihlašovací elektronický systém DIPSY vytvoří každému uchazeči jedinečné registrační číslo.
Uchazeči, který podal přihlášku výpisem nebo na tiskopisu, bude ředitelem školy zaslána pozvánka ke konání JPZ. V případě elektronického podání přihlášky obdrží uchazeč elektronickou pozvánku.

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky 1. kola JPZ budou zveřejněny 15. 5. 2024.
Výsledky JPZ budou zveřejněny v systému DIPSY, na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka).

Nahlížení do spisu
Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.
Nahlížení do spisu je možné v pátek 10. 5. 2024 od 8:00 hod. do 10:00 hod., v pondělí 13. 5. 2024 od 12:00 hod. do 14:00 hod. a v úterý 14. 5. 2024 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se neposílá, zveřejněním výsledků se považuje rozhodnutí za oznámené.
Uchazeči budou prostřednictvím DIPSY přiřazeni na SŠ.

Zápisový lístek
Zápisový lístek se NEODEVZDÁVÁ!

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Odvolat se lze pouze např. na procesní pochybení v průběhu přijímacího řízení.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je bezpředmětné.

Výsledky "Přijímacích zkoušek NANEČISTO 2024"

V příloze najdete výsledkové listiny "Přijímacích zkoušek NANEČISTO 2024" pro jednotlivé studijní obory.
V případě zájmu si mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout kopii záznamových archů do pátku 26. 1. 2024 (v době od 8:00 hod. do 15:30 hod.).
Testové sešity byly ponechány uchazeči.