Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

1. Na výsledkové listině je Vaše registrační číslo v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně zastoupit. Od pátku 21. května 2021 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

2. Na výsledkové listině je Vaše registrační číslo mezi přijatými, Vy jste přijati na jinou školu, kterou preferujete, a na naše gymnázium nenastoupíte. Protože na místo, které jste  obsadili v přijímacím řízení, čekají nepřijatí uchazeči, dle pořadí, zašlete nám, prosím, co nejdříve e-mail na adresu info@gymna-pi.cz s informací o tom, že k nám nenastoupíte. Za tento vstřícný přístup Vám děkujeme, a to nejen my, ale především uchazeči, kteří budou přijati na Vámi uvolněné místo.

3. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých, Vy máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí. Podejte odvolání proti nepřijetí na naší škole. Odvolání můžete podat až poté, co poštou dostanete rozhodnutí o nepřijetí (tzv. „obálka s modrým pruhem“), dříve odvolání není možné přijmout (nemáte „v ruce“ rozhodnutí o nepřijetí, takže se nemáte proti čemu odvolat). Pořadí („rychlost“) podání odvolání nemá vliv na vydání nového rozhodnutí o přijetí. Doručte škole, na které jste přijati, zápisový lístek. V případě, že Vašemu odvolání vyhovíme a Vy stále budete mít zájem u nás studovat, vyzvednete si zápisový lístek na školy, kde jste byli přijati a přinesete ho k nám (k tomu, abyste si mohli vyzvednout zápisový lístek na škole, kde jste byli přijati, je nutné předložit naše nové rozhodnutí o přijetí). Odvolání je nutné podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Ředitel školy má možnost vydání nového rozhodnutí o přijetí za předpokladu, že existuje volné místo (= některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle výsledku přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 - umístění učeben

Aktuálně!

V průběhu JPZ budeme respektovat pokyny MŠMT o ochraně zdraví.  Prosíme o dodržování všech pokynů – mj.: dodržování rozestupů před budovou, průběžný příchod žáků do budovy, povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či respirátorem před budovou a ve všech společných prostorách.
O přestávce mezi zkouškami budou moci uchazeči využít prostor na chodbách a na nádvoří školy.
Uchazeč s sebou k JPZ přinese:
1) doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru nebo viru SARS-CoV-2
2) pozvánku našeho gymnázia, kterou obdržel poštou
3) vlastní psací a rýsovací potřeby (matematické tabulky, mobilní telefony, kalkulačky a další pomůcky není možné při přijímací zkoušce používat)
4) ochranu dýchacích cest - dle aktuálního opatření ze dne 28. 4. 2021 stačí rouška

Rozdělení uchazečů do učeben
Níže najdete rozmístění učeben, ve kterých budou konat přijímací zkoušky uchazeči do jednotlivých studijních oborů, dále pak přílohy, ve kterých najdete důležité informace k ochraně zdraví v průběhu konání přijímacích zkoušek.
Zkontrolujte si, prosím, v jaké učebně konáte testy přijímací zkoušky a kde svou učebnu najdete.
Každý uchazeč předloží při vstupu do budovy potvrzení o negativním testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.
Test může být nahrazen jiným dokladem, viz. příloha Mimořádné opatření MZdr k testování u přijímacích zkoušek čl. II.
Naše škola testování uchazečů provádí pouze v případě žáků naší školy.
Každý uchazeč musí mít chirurgickou roušku nebo respirátor (dle aktuálně platných opatření).
Vstup do školy není umožněn doprovázejícím osobám (výjimky viz. příloha Manuál "Ochrana zdraví při konání PZ).
 
Plán umístění učeben pro přijímací zkoušky do 4letého gymnázia - termín 3.5.2021
Plán umístění učeben pro přijímací zkoušky do 4letého gymnázia - termín 4.5.2021
Plán umístění učeben pro přijímací zkoušky do 6letého a 8letého gymnázia - termín 5.5.2021
Plán umístění učeben pro přijímací zkoušky do 6letého a 8letého gymnázia - termín 6.5.2021
Tabulka s termíny, kdy si udělat test před konáním přijímací zkoušky

Jednotné zkušební schéma didaktických testů SČ MZ JARO 2021

V příloze je uložen časový harmonogram konání didaktických testů společné části MZ JARO 2021.

Informace k volbě a hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

Pokud se žák rozhodnul, že bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky (žák může tyto zkoušky konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy), tak hodnocení těchto zkoušek (nebo zkoušky) se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušky (nebo zkoušku) nevykonal úspěšně nebo ji nekonal.

Pokud se žák rozhodnul, že nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak do celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné předměty; uvedené zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce.