Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jak v jednotlivých případěch postupovat?

Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), budou zveřejněny do dvou pracovních dní od zpřístupnění výsledků testů CERMATu školám (CERMAT poskytne výsledky školám nejpozději 28. 4. 2023) na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.

Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!

Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

  1. Na výsledkové listině je Vaše anonymní ID v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně zastoupit. Od úterý 2. května 2023 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
  2. Na výsledkové listině je Vaše anonymní ID mezi přijatými, Vy jste přijati na jinou školu, kterou preferujete, a na naše gymnázium nenastoupíte. Protože na místo, které jste obsadili v přijímacím řízení, čekají nepřijatí uchazeči, dle pořadí, zašlete nám, prosím, co nejdříve e-mail na adresu info@gymna-pi.cz s informací o tom, že k nám nenastoupíte. Za tento vstřícný přístup Vám děkujeme, a to nejen my, ale především uchazeči, kteří budou přijati na Vámi uvolněné místo.
  3. Na výsledkové listině není Vaše anonymní ID v seznamu přijatých, Vy máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí. Podejte odvolání proti nepřijetí na naší škole. Odvolání můžete podat až poté, co poštou dostanete rozhodnutí o nepřijetí (tzv. „obálka s modrým pruhem“ nebo datovou schránkou), dříve odvolání není možné přijmout (nemáte „v ruce“ rozhodnutí o nepřijetí, takže se nemáte proti čemu odvolat). Pořadí („rychlost“) podání odvolání nemá vliv na vydání nového rozhodnutí o přijetí. Doručte škole, na které jste přijati, zápisový lístek. V případě, že Vašemu odvolání vyhovíme a Vy stále budete mít zájem u nás studovat, vyzvednete si zápisový lístek na škole, kde jste byli přijati a přinesete ho k nám (k tomu, abyste si mohli vyzvednout zápisový lístek na škole, kde jste byli přijati, je nutné předložit naše nové rozhodnutí o přijetí). Odvolání je nutné podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Ředitel školy má možnost vydání nového rozhodnutí o přijetí za předpokladu, že existuje volné místo (= některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle výsledku přijímacího řízení.
  4. Na výsledkové listině není Vaše anonymní ID v seznamu přijatých. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí, a chcete také na tuto školu nastoupit. Nepodávejte, prosím, odvolání proti nepřijetí na naši školu. Pokud nám pošlete e-mailové oznámení na info@gymna-pi.cz , že jste přijati na jinou školu, na které máte zájem studovat, a na kterou nastoupíte, usnadní nám to situaci při vyřizování dalších odvolání.
  5. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých a nebyli jste přijati ani na druhou školu. Na základě Vašeho uvážení podejte odvolání na obě školy. Opět platí, že odvolání je možné podat až poté, co si zákonní zástupci vyzvednou nebo poštou obdrží rozhodnutí o nepřijetí.

V případě, že budete požadovat vrácení (zpětvzetí) zápisového lístku na kterékoliv škole, můžete tak učinit pouze jednou, a to po předložení nového rozhodnutí o přijetí.

V pátek 28. dubna 2023 od 12:00 hod. do 16:00 hod. mohou dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude.

K nahlédnutí ve spisu bude pouze tato dokumentace:

- pozvánka od CERMATu,

- vyplněné (neopravené!) záznamové archy ze dne konání JPZ (opravené testy zasílá CERMAT i s několikatýdenním zpožděním, následně budou založeny do spisu)

PřílohaVelikost
odvolani_-_vzor.docx16.1 KB