ŠVP - školní vzdělávací program

Od 1. září 2007 vyučuje naše škola podle školního vzdělávacího programu (ŠVP). S tvorbou a postupným zaváděním ŠVP se snažíme změnit přežívající pojetí cílů vzdělávání tak, aby se učivo stalo prostředkem k dosažení klíčových kompetencí. K tomu je třeba změnit nejen vyučovací metody, ale i metody a kritéria hodnocení.

Za prioritní považujeme postupnou změnu základního vztahu učitel – žák. Tento vztah musí být pozitivní a partnerský při respektování rolí jednotlivých subjektů vzdělávacího procesu.

Převažující strategií v procesu učení i v organizování školy musí být spolupráce. Výběr a strukturování učiva jako prostředku k dosahování klíčových kompetencí musí být dílem učitelů i žáků. Vzdělávací obsah bude průběžně aktualizován v souvislosti s dosaženým stupněm poznání. Vzdělávání podporuje osobnostní a sociální rozvoj žáka, jeho kritické myšlení a schopnost rozlišovat dobro a zlo. V této souvislosti se etika musí stát ne osamoceným vyučovacím předmětem, ale nezbytnou součástí všech vyučovacích předmětů i činností školy.

Učitelé se musí snažit poznat své žáky v celé šíři jejich osobnosti. Hodnocení je založeno na hledání pozitiv, ne nedostatků. Pro hodnocení a klasifikaci má škola stanovená jasná pravidla.

Důležitou vlastností celého vyučovacího procesu je jeho smysluplnost. Učitelé i žáci musí mít jasnou odpověď na zásadní otázku proč toto učím a proč se tomuto učím, jaký to má význam v životě.

Pro uskutečňování uvedených cílů je nezbytné vytvářet ve škole bezpečné, přátelské a příjemné prostředí. Na jeho tvorbě se musí podílet všichni účastníci vzdělávacího procesu.

V realizaci tohoto zaměření jsme teprve na začátku. Věřím, že postupné vytváření školního vzdělávacího programu přispěje k naplnění výše uvedených cílů.
 

Mgr. Petr Pícha

ředitel školy