Krajské kolo konverzačních soutěží v německém jazyce

Úspěch našich žáků v Českých Budějovicích

18. a 19. března se konala v Českých Budějovicích krajská kola konverzačních soutěží v německém jazyce. Za naši školu se zúčastnili tři žáci, všichni příjemně překvapili skvělým umístěním.

V kategorii II.B určené tercii a kvartě víceletého gymnázia zvítězil Vojtěch Velát ze třídy 3.O.

Jako nejmladší účastník v kategorii II.C určené pro žáky 8. a 9.tříd a tercie a kvarty víceletých gymnázií, kteří mají možnost komunikovat v daném jazyce i mimo výuku ve škole, obsadil druhé místo Karel Kubeš ze třídy 2.O.

První místo v kategorii III.A určené žákům 1. – 3. ročníků středních škol obhájil Adam Turek ze třídy 7.O.

Vítězové budou naši školu reprezentovat v ústředním kole v Praze.

K dosaženým výsledkům upřímně blahopřejeme.

Za předmětovou komisi německého jazyka Mgr. Marcela Tarabová

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce si může osobně vyzvednout každý zákonný zástupce, který je uvedený na přihlášce uchazeče ke vzdělávání, v kanceláři (sekretariát, 1. patro vlevo) gymnázia, a to v termínu od 21. 3. 2019 do 26. 3. 2019, v době od 8:00 hod. do 15:30 hod.
Zákonný zástupce bude požádán o předložení dokladu, ověřujícího jeho totožnost.
Po tomto termínu budou nevyzvednuté pozvánky zaslány poštou.

"Konfliktní druhy" - Vydra říční - přednáška a praktické cvičení

Ve středu 20. 2. 2019 se v rámci EVVO uskutečnila na naší škole pro studenty nižšího gymnázia velmi zajímavá přednáška pana Jana Nového, ředitele Českého nadačního fondu Vydra Třeboň. Na měsíc únor byla škole zapůjčena i jeho výstava „Konfliktní druhy“.

Představil nám chování vydry říční (Lutra lutra), přednášku zpestřil ukázkou historických rytin vyder nebo pytláckých pastí. Na závěr si studenti vyslechli různé druhy hlasů vydry.

Třídy 3.0 a 4.0 měli v laboratoři biologie ještě praktika, kde bylo úkolem odhalit, čím se vydra živí.

Přednáška i praktika byla zábavná i poučná.

Jarní prázdniny

V týdnu od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 jsou jarní prázdniny.

SENÁT Gymnázia Písek

SENÁT GYMNÁZIA PÍSEK

V prvních dvou únorových týdnech si mohli studenti Gymnázia Písek zvolit své první zástupce do nově založeného studentského parlamentu naší školy. Všechny třídy, s výjimkou těch maturitních, měly možnost delegovat maximálně dva reprezentanty do zastupitelstva nazvaného Senát Gymnázia Písek (SGP). Volby se konaly podle principů tajného, rovného a v rámci tříd všeobecného hlasovacího práva v hodinách občanské výchovy, základů společenských věd a dějepisu.

Návrhem volebního systému a prozatímních stanov studentského parlamentu jsme se zabývali na společenskovědních seminářích třetího ročníku. Inspirovali jsme se stanovami doporučenými Českou středoškolskou unií i parlamenty jiných škol. Studenti byli rozděleni do skupin a v nich řešili konkrétní zadání: cíle, kompetence, počet zástupců, rovnost/nerovnost hlasů, volební systém apod. Výslednou verzi jsme získali diskuzí a koncensem. Byla to náročná práce, kterou jsme simulovali činnost zákonodárných orgánů. Vznikly funkční, avšak nedokonalé, normy. Ty čeká nezbytná úprava zvolenými členy SGP. Schválení stanov a volebního systému bude zřejmě jedním z hlavních úkolů školních senátorů.

Studenti z 18 tříd si zvolili 36 zástupců. Celkový počet kandidátů byl 83; v rámci jedné třídy jich bylo nejvíce 8 a nejméně 3. První zasedání se uskuteční 1. 3. od 14.30 ve školní aule.

3.A na zkušené aneb Juniorská universita LF UK PLZEŇ a my

3.A na zkušené aneb Juniorská universita LF UK PLZEŇ a my

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se letošní rok rozhodla uspořádat pro studenty středních škol „Juniorskou univerzitu“. Proto jsme se spolužačkami využily příležitosti a devět z nás se přihlásilo. Měly jsme štěstí, protože zanedlouho byla kapacita 200 studentů beznadějně vyčerpána. Obětovaly jsme tedy ze svých nabitých víkendů celkem 4 sobotní dopoledne a věnovaly je programu, který si pro nás fakulta připravila.

První sobota 15. 12. 2018 se nesla v duchu seznamování. A to nejen se zcela novou Modrou posluchárnou, ve které se odehrávala i všechna další dopoledne, ale i s ostatními pracovišti Lochotínské nemocnice, Biomedicínským centrem dokonce i s tamější mensou. Poznali jsme také nejvýznamnější představitele celé fakulty, kteří nám vysvětlovali záměr všech těchto sezení, tedy nejen obohatit své vědomosti, ale i zjistit, zda je ten který obor pro nás tím pravým.

Další tři lednové soboty (5., 12., 19.) byly věnovány přednáškám - takovým, jaké absolvují skuteční studenti- a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak to chodí během studia medicíny. Přednášející, přednostové klinik či ostřílení lékaři, každý špička ve svém oboru, nás při nich rozhodně nešetřili a do své hodinky slávy zasadili maximum. Probírala se nejrůznější témata např. akutní medicína, nádorová onemocnění, chirurgické úkony a mnoho dalších. Na své si přišel opravdu každý.

Akce pro veřejnost - debata "Brexit: jak ovlivní Česko a budoucnost EU?"

Srdečně zveme všechny zájemce do auly píseckého gymnázia, kde v pondělí 11. 2. 2019 od 16:00 hod. proběhne moderovaná beseda na téma "Brexit: jak ovlivní Česko a budoucnost EU?".
Pozvání přijal Ondřej Houska (redaktor, Hospodářské noviny) a Kryštof Kruliš (analytik Výzkumného centra, AMO).
Moderuje bývalý student gymnázia Martin Vokálek (Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, www.europeum.org).

Den s absolventy


Dne 25. ledna 2019 na gymnáziu proběhl poprvé "Den s absolventy“. Žáci 3. ročníků měli možnost setkat se s bývalými absolventy našeho gymnázia, kteří s nimi diskutovali o svém studiu na VŠ, svých zkušenostech, a to nejen ze studií,ale i z doby, kdy těsně po ukončení vysoké školy hledali prostor pro své uplatnění, či o postřezích ze své „práce“.

Na realizaci dne se podílelo 26 speakrů (absolventů), kteří prezentovali cca 26 studijních oborů a specializací.

Obrovské poděkování za ochotu a za to, že si našli ve svém nabitém pracovním či studijním programu volný čas, aby mohli předat žákům své cenné znalosti a zkušenosti, patří minimálně 30 lidem.

A kteří to byli?

Vendula Langerová, studentka 6. ročníku 1. LF UK a zároveň studentka Pražské konzervatoře, která si udělala čas i přesto, že ji po víkendu čeká státní zkouška z interny.

Kateřina Mastná, studentka 6. ročníku 1. LF UK, která si udělala čas mezi státní zkouškou z pediatrie a odjezdem na Erasmus.

Kateřina Etrychová, absolventka Žurnalistiky a Mediálních studií FSV UK, bývalá zpravodajka Zahraniční redakce České televize, dnes pracující v diplomatických službách a autorka knihy Můj báječný život.

Martin Vokálek, student Diplomacie na VŠE, který pro Vás pořádá Café Evropa a který si také udělal čas jen pár dní před státnicí.

Změny v organizaci výuky

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dochází ke změnám v organizaci výuky.
Vyučování v tento den končí 5. vyučovací hodinou.
V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny.