Rozřazovací jazykové testy

Rozřazovací jazykové testy pro žáky budoucích tříd 1.A a 1.B (čtyřleté gymnázium) se konají ve čtvrtek 21. 6. 2018 (náhradní termín je ve čtvrtek 28. 6. 2018) od 9:00 hod.
Sraz žáků je v 8:45 hod. v předsálí auly gymnázia.
Testy budou probíhat v jazykových učebnách v době od 9:00 hod. do 9:45 hod.

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PYTHAGORIÁDA 2017 / 2018

Dne 29. 5. 2018 se na ZŠ a MŠ T. Šobra uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kategorie 6., 7. a 8. třída.

Po úspěšném absolvování školní části soutěže naše gymnázium reprezentovalo 9 žáků a všichni si vedli výborně.

V kategorii 6. třída obsadila Klára Nováková 1. místo, Veronika Jirčíková a Ivo Sobotka 2. – 4. místo. Všichni jmenovaní jsou z 1. O a celkem se této kategorie zúčastnilo 26 žáků z píseckého okresu.

V kategorii 7. třída jsme měli tři zástupce z 2. O. A opět jsme získali 1. místo, a to zásluhou Adély Kroupové.  Jakub Sobotka se umístil na 2. – 3. místě a Marie Záluská na 4. – 7. místě. V této kategorii soutěžilo celkem 23 žáků.

Kategorie 8. třída se zúčastnilo ze škol píseckého okresu celkem 11 žáků a naši žáci obsadili všechna tři první místa. Radim Sobotka z 3. O zvítězil s plným počtem bodů, o 2. – 3. místo se podělili Martin Větrovský z 3. O a Stanislav Dědič z 1. F.

Úspěchy v matematických týmových soutěžích

Ve dnech 23. března a 16. května se naši žáci zúčastnili matematických týmových soutěží Náboj a MaSo, které se konaly v Praze. Obě soutěže spočívají v řešení zajímavých úloh, které pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení a zájem o matematiku. MaSo navíc pokaždé obsahuje zajímavou hru, čímž prověřuje také strategické uvažování.

V Náboji v kategorii Junioři se zúčastnil tým ve složení Vilém Fiala, Marek Novák, Dominik Oškera (všichni 5.O), Jan Jevčák (1.B) a Lukáš Hronek (2.B), který v rámci České republiky obsadil krásné 32. místo ze 139 soutěžních týmů a v rámci mezinárodní soutěže se umístil na 138. místě z celkových 490 týmů.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky

V příloze najdete výsledky přijímacích zkoušek do studijních oborů 79-41-K/41 Gymnázium (4leté), 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou francouzského jazyka (6leté) a 79-41-K/81 Gymnázium (8leté) pro školní rok 2018/2019 - seznamy přijatých uchazečů.

Zápisový lístek

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.