Volby do školské rady


Vyhlášení volby do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Současné školské radě (ŠR) uplyne funkční období k 31. 8. 2020 a je třeba zvolit radu novou.
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 5. 2015. Funkční období členů ŠR je 3 roky a jedná se o čestnou (neplacenou) funkci.
Třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů ŠR byl podle čl. III, odst. 1 volebního řádu, stanoven na 3.
Písemné návrhy kandidátů do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky spolu se souhlasem navržených kandidátů je třeba doručit do kanceláře školy nejpozději do středy 19. srpna 2020 do 12:00 hod.
Na formuláři s podpisem (tj. souhlasem) kandidáta bude i jméno a podpis navrhovatele.
Listina kandidátů bude zveřejněna na webových stránkách školy od 24. 8. 2020.

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2020 Sb. (školský zákon), vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Základní informace
Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit Školskou radu (ŠR) a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 8. 2020 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu až na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 6. 2015. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů zastupujících v radě oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na 1 člena, celkový počet členů je tedy 3.

Úřední den

 

Úřední den - středa
Úřední hodiny: 9:00 hod. - 12:00 hod.
e-mail: info@gymna-pi.cz
tel. 382 214 913 (sekretariát)

Přání a poděkování

Gymnázium Písek
přeje všem svým žákům krásné prázdniny.
Zároveň si dovolujeme vyjádřit velké poděkování rodičům
za jejich trpělivost, vstřícnost a pomoc
v době distanční výuky.
Děkujeme.
Michal Drnec a kolektiv zaměstnanců gymnázia

Pro uchazeče - anonymní kód

Na pozvánce k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) je uvedeno evideční číslo přihlášky. Pozvánka k JPZ byla zaslána uchazečům, kteří konají přijímací zkoušku na našem gymnáziu, poštou a e-mailem, pokud byl na přihlášce uveden.
Evidenční číslo přihlášky je evidenčním číslem uchazeče (označovaném též jako anonymní kód), tedy číslem, pod kterým uchazeč vystupuje v přijímacím řízení.
Uchazečům, kteří nekonají JPZ na našem gymnáziu, ale podali přihlášku ke studiu, bylo toto číslo zasláno poštou.
 

Přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na Gymnáziu Písek, ale uvedli naši školu jakou druhou v pořadí, tzn. že nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, budou potřebné informace, obsahující kritéria přijímání, legislativní výběr a především anonymní identifikační kód, zaslány poštou.

Termíny JPZ a didaktických testů SČ MZ JARO 2020

Aktuálně - vložené přílohy (11. 5. 2020) s informacemi MŠMT k přijímacímu řízení, k ochraně zdraví při konání přijímacích a maturitních zkoušek a ke zvláštním pravidlům pro ukončování studia na SŠ maturitní zkouškou
Na tiskové konferenci dne 6. 5. 2020 ministr školství R. Plaga vyhlásil termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 a didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2020.
Jednotná přijímací zkouška (JPZ, pouze 1 termín)
Pondělí 8. 6. 2020 - pro čtyřleté gymnázium
Úterý 9. 6. 2020 - pro osmileté a šestileté gymnázium
Náhradní termín JPZ pro všechny obory - úterý 23. 6. 2020
Didaktické testy společné části MZ JARO 2020
Pondělí 1. 6. 2020 - DT z AJ (od 13:00 hod.),  FJ (od 8:00 hod.), M (od 8:00 hod.)
Úterý 2. 6. 2020 - DT z ČJ (od 8:00 hod.), NJ (od 13:00 hod.)
Středa 3. 6. 2020 - zkouška Matematika+ (od 9:00 hod.)

Termíny ústních zkoušek společné a profilové části MZ
4.A, 4.B - v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020
6.F, 8.O - v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020


Termíny konání profilové (školní) části MZ
Citace z webu MŠMT:

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

(kritéria hodnocení výsledků vzdělávání stanovená na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

  1. Žáci posledních ročníků (4. A, 4. B, 6. F, 8. O)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

  • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná prezenční výuka (tj. 1. únor – 11. březen 2020)
  • podpůrně  podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
  • podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Všichni žáci maturitních ročníků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období roku 2020 formálně ukončí poslední ročník, vylučuje se možnost hodnotit žáka slovně jako „nehodnocen(a)“, nebo jej hodnotit známkou „5 – nedostatečný“.

Místo toho se uvede pro jednotlivé předměty, resp. pro celkové hodnocení, slovo „prospěl(a)“.

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí školního roku, vykoná doplňkovou zkoušku v termínu dohodnutém s vyučujícím daného předmětu v době do 27. 5. 2020.

  1. Žáci všech ostatních ročníků (mimo závěrečných ročníků)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí: