Povinnost nošení roušek ve škole

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).
Mimořádné opatření najdete ZDE.
Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje.
Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
- osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

Nařizování karantény ve školách


Nařizování karantény ve školách – metodický návod MŠMT

MŠMT vydalo metodický návod pro nařizování karantény ve školách. Také rodiče by měli mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění covid-19 ve školách. Tento materiál by Vám mohl pomoci k přehlednější orientaci v postupech krajské hygienické stanice v takové situaci. 

Stručně shrnuto: V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd.
Celý materiál naleznete zde.

Začátek školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci!

Jsme na začátku nového školního roku a troufám si tvrdit, že ještě nikdy nikdo nevstupoval na začátku měsíce září do nového školního roku s takovou nejistotou, obavami a tak velkým množstvím otázek, na které se prakticky nedá odpovědět, jako v současné době MY. Vy, žákyně a žáci, Vaši rodiče, já a mí kolegové, prostě všichni, kterých se dotýká „školní život“.

Na konci minulého školního roku jsme všichni věřili, že se epidemiologická situace bude zlepšovat a vstup do nového školního roku proběhne bez větších komplikací. Tušili jsme, že začátek nebude stejný jako v letech „před koronavirem“, ale věřili jsme ve zlepšení situace. Opak je však pravdou. Situace se nezlepšuje, spíše naopak.

Nový školní rok ještě ani nezačal a již jsou některé školy v naší republice z důvodu koronavirové nákazy uzavřeny a začátek školního roku v nich posunut.

Chtěl bych Vás všechny ujistit, že společně se svými kolegy, udělám vše pro to, aby začátek školního roku proběhl dle stanoveného plánu a nečekaných  a narychlo realizovaných změn, bylo co nejméně.

Všichni ovšem známe okřídlené „člověk míní a příroda mění“. Může se stát, že situace se nečekaně změní ze dne na den. S tím musíme počítat.

Věřme, že v České republice nenastane po otevření škol stejná situace jako v sousedním Německu, víme, jaká opatření k začátku školního roku zavádějí ve Slovenské republice.

Informace k začátku školního roku

Informace k začátku školního roku
1) pro žáky 1. ročníků vstup do školy hlavním vchodem (průchod z Komenského ulice), žáci ostatních ročníků vstupují přes šatny
2) rozmístění tříd - 1.A (2. patro vpravo, třídní učitelka Mgr. D. Šebellová), 1.B (2. patro vpravo, třídní učitelka PhDr. J. Tlapová), 1.O (1.patro vpravo, třídní učitelka Mgr. H. Zemanová) - stará (hlavní) budova, 1.F - (1. patro, třídní učitel Mgr. P. Kučera), nová budova
3) 1. 9. - 2 třídnické vyučovací hodiny (8:00 - 9:45 hod.)
    - rouška nepovinná, zvýšená hygiena rukou (mýdlo, dezinfekce, papírové ručníky, papírové kapesníky)
    - 1. ročníky - přidělení šatních skříněk (každý žák má svou šatní skříňku, vlastní zámek s sebou)
    - seznámení se školním řádem a pravidly hodnocení, BOZ
    - 1. ročníky seznámení s budovou školy a školní jídelnou
    - 1. ročníky - informace k adaptačnímu kurzu (1.A, 1.B od 7. 9. do 9. 9. 2020, 1.O, 1.F od 2. 9. do 4. 9. 2020)
4) úterý 1. 9. - záhájení školního roku, 2 třídnické hodiny
5) středa 2. 9. - 4 třídnické hodiny
6) čtvrtek 3. 9. a pátek 4. 9. - výuka dle rozvrhu (končí 6. vyučovací hodinou, tj. 13:35 hod.)
7) burza učebnic v letošním roce neproběhne tradičním způsobem, prodej a nákup učebnic individuální
 

Volby do školské rady

Kandidát na člena školské rady gymnázia pro funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023
Ing. Jana Doubková, Ph. D.
 

Informace MŠMT k začátku školního roku 2020/2021

Informace MŠMT k začátku školního roku 2020/2021 (zdroj: webové stránky MŠMT)

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-skolstvi-a-zdravotnictvi-predstavili-manualy-pro

V příloze najdete jednotlivé materiály uveřejněné na webu MŠMT, včetně doplnění k manuálu provozu škol.
 

Úřední den

Středa 9:00 - 12:00 hod.

Volby do školské rady


Vyhlášení volby do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Současné školské radě (ŠR) uplyne funkční období k 31. 8. 2020 a je třeba zvolit radu novou.
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 5. 2015. Funkční období členů ŠR je 3 roky a jedná se o čestnou (neplacenou) funkci.
Třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů ŠR byl podle čl. III, odst. 1 volebního řádu, stanoven na 3.
Písemné návrhy kandidátů do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky spolu se souhlasem navržených kandidátů je třeba doručit do kanceláře školy nejpozději do středy 19. srpna 2020 do 12:00 hod.
Na formuláři s podpisem (tj. souhlasem) kandidáta bude i jméno a podpis navrhovatele.
Listina kandidátů bude zveřejněna na webových stránkách školy od 24. 8. 2020.

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2020 Sb. (školský zákon), vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Základní informace
Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit Školskou radu (ŠR) a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 8. 2020 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu až na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 6. 2015. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů zastupujících v radě oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na 1 člena, celkový počet členů je tedy 3.